Gällande stadgar för föreningen Samfundet Sverige-Färöarna.

 

§ 1 Ändamål

Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål

  •   att i Sverige sprida kännedom om Färöarnas natur och kultur, litteratur, språk, konst, musik, folkseder, historia, samhällsliv, näringsliv och
  •   att främja personliga kontakter och stimulera kulturellt utbyte mellan Färöarna och Sverige.

 

§ 2 Säte

Samfundets styrelse har sitt säte i Stockholm.

 

§ 3 Medlemskap

Medlem i Samfundet är

  1.   enskild medlem, som vill främja Samfundets syften.
    Enskild medlem erlägger årsavgift.
  2.   hedersledamot, som kallas av Samfundet efter enhälligt beslut av styrelsen. Hedersledamot är befriad från årsavgift.
  3.   Stödjande medlem (korporation) efter beslut av styrelsen. Stödjande medlems årsavgift är lägst fyra gånger årsavgiften för enskild medlem.

 

§ 4 Årsavgift

Årsavgiftens storlek bestäms på årsmötet med giltighet tills nytt beslut fattas. Härvid gäller enkel majoritet.

 

§ 5 Styrelse

Samfundets angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse på minst sju och högst nio ledamöter. Ordförande väljs för ett år i sänder. Övriga ledamöter väljs på två år, varvid halva antalet väljs udda årtal, halva antalet jämna årtal. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Består styrelsen av sju ledamöter krävs minst fyra närvarande för beslutsmässighet. Ingår åtta eller nio ledamöter i styrelsen är den beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Kallelse skall utgå till samtliga ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamöterna.

 

§ 6 Firma

Samfundets firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem bland styrelsens ledamöter som styrelsen utser därtill.

 

§ 7 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och Samfundets räkenskaper utser årsmötet två revisorer och två suppleanter för dem.

Arvode utgår inte till revisorerna.

 

§ 8 Arbetsår och årsmöte

Samfundets arbetsår utgör kalenderåret. Årsmötet hålles före mars månads utgång.

 

§ 9 Rösträtt

Enskild medlem som erlagt årsavgift har rösträtt till och med årsmötet närmastföljande kalenderår. Hedersledamot har rösträtt. Rösträtt må utövas med egen röst jämte högst tre, av vardera två personer bevittnade fullmakter.

 

§ 10 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av stadgarna är giltig om det fattas på årsmöte och biträds av minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmarna.

Förslag till stadgeändring skall medfölja kallelse till årsmötet.

 

§ 11 Upplösning av Samfundet

Beslut om Samfundets upplösning samt beslut om överlämnande av Samfundets tillgångar skall för att vara giltigt fattas med 3/4 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. I kallelsen till dessa årsmöten skall anges, att förslag om Samfundets upplösning kommer att behandlas. Upplöses Samfundet, skall dess tillgångar överlämnas till någon verksamhet, som står Samfundets syften nära.

Denna paragraf kan inte upphävas genom tillämpning av § 10.

 

 

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Logga in

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.