Av de över 200 språk som talas i Norden är svenska det med flest modersmålstalare. Färöiska kommer kanske på en tjugondeplats, men lokalt på Färöarna är färöiskan det klart vanligaste språket, skriver Joakim Lilljegren i denna artikel.

Som gymnasiebibliotekarie brukar jag ibland vara ute i klasserna och undervisa om språk i Norden. Det gör jag inte bara för att jag själv tycker det är väldigt roligt, utan också för att det ingår ett moment i svenskundervisningen om ”språkförhållanden i Sverige och övriga Norden”.

När jag förberedde lektionsmaterial inför detta moment lyckades jag dock inte hitta några figurer som kunde illustrera språksituationen på ett bra sätt. Till exempel finns det inga uppgifter om språk i den annars utmärka databasen Nordic Statistics eller i de tidigare årgångarna av Nordisk statistisk årsbok. Därför bestämde jag mig för att på egen hand göra en Florence Nightingale-insats (då inte i betydelsen ’rädda liv’ utan bara ’sammanställa färgglada och pedagogiska cirkeldiagram’). I det här blogginlägget tänkte jag presentera de olika diagram jag satt samman om språken i Norden, dels för en intresserad allmänhet, dels för andra som undervisar i ämnet (använd gärna materialet nedan men vänligen ange källan). Lite extra fokus kommer att ligga på färöiska, just i och med att det här är Samfundet Sverige-Färöarnas hemsida.

Färöarna är också tillsammans med Finland och Åland en av de klarast lysande stjärnorna på den nordiska statistikhimmeln. Där förs noggrann offentlig statistik om invånarnas modersmål. För Sveriges del kompenseras den blinda fläck som språk utgör för SCB av Mikael Parkvalls eminenta bok Sveriges språk i siffror (2015). Där presenterar författaren olika vetenskapliga metoder för att bearbeta det mångfacetterade källmaterial som ändå föreligger och kommer med kvalificerade gissningar om vilka språk som talas i landet och hur många modersmålstalare det finns för respektive språk.

NORDEN

cirkeldiagram
Modersmål i Norden

Med dessa källor skulle man kunna presentera en sammantagen bild över språksituationen i Norden med cirkeldiagrammet nedan:

Man kan börja med att konstatera att det talas över 200 olika språk i Norden. De fyra största av dem utgör modersmål för ungefär 85 % av Nordens ca 27 miljoner invånare: svenska, danska, finska och norska. Långt ner på femteplats kommer isländska med sina drygt 300 000 modersmålstalare, troligtvis följt av arabiska.
Cirkeldiagrammet bygger på säkra uppgifter från Statistikcentralen (2015), Ålands statistik- och utredningsbyrå (2016) och Hagstova Føroya (2014) samt på goda uppskattningar ur Sveriges språk i Siffror (2015), varifrån uppgifter om det totala antalet talare av danska, norska och isländska också är hämtade.

FÄRÖARNA

diagram
Modersmål på Färöarna

Färöiskan, med 69 000 talare enligt Ethnologue , borde vara kring det tjugonde största modersmålet i Norden. Denna kanske lite blygsamma placering avslöjar dock inte vilken språkpolitisk styrka färöiskan ändå har lokalt som det överlägset vanligaste modersmålet på Färöarna. Uppgifter från Hagstova Føroya skulle kunna presenteras som i diagrammet nedan där de vanligaste språken är färöiska, danska, isländska, engelska och filippinska (svenska kommer på en trettondeplats med 45 modersmålstalare):

När jag presenterar färöiska språket ute i klasserna brukar jag bland annat låta eleverna lyssna på en del ur 1800-talskvädet Ormurin langi, både Týrs version och i en lite mer klassisk tappning . Dessutom brukar de få försöka tyda detta klotter från en skolbänk i ett gymnasium i Tórshavn:

text skrivet på skolbänk
Hundalív at vera her í skúlanum (ungefär ’fördjävligt att vara här i skolan') stämmer givetvis inte – det är ju hur gött som helst att vara i skolan. Att Annika er best är däremot riktigt.

SVERIGE

Modersmål i Sverige

Åter till cirkeldiagrammen så skulle en illustration av språkförhållandena i Sverige kunna presenteras såsom nedan, där svenska utgör modersmål för över 80 % av befolkningen. De nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska) samt svenskt teckenspråk talas av lite drygt 2 %, medan resten har övriga modersmål (de flesta av dessa talar svenska som andra- eller tredjespråk):

Kollar man närmare på de röda och gröna fälten ovan skulle fördelningen bland dem som inte har svenska som modersmål i Sverige kunna illustreras så här (fortfarande utifrån uppgifter i Sveriges språk i siffror, s. 225–226):

Diagram övriga modersmål i Sverige
Övriga modersmål i Sverige

Flest modersmålstalare bland de språken har då finska, arabiska, serbokroatiska, kurdiska, polska, spanska, persiska, tyska, danska, norska och engelska. Färöiska kvalar inte ens inte på 150-i-topp på den här listan, utan utelämnas helt i boken då det uppskattas ha färre än 200 modersmålstalare i Sverige.

Tyvärr är det svårt att ge någon mycket precisare uppskattning än så utifrån den offentliga statistik som finns. Exempelvis har SCB inga uppgifter om hur många av Sveriges invånare som är födda på Färöarna, vilket ju annars skulle kunna gett en fingervisning om hur många som talar färöiska. (Bara självständiga stater registreras som födelseland hos SCB, alltså Danmark för personer från Färöarna). En uppgift som däremot finns är antalet i Sverige som får rösta i färöiska lagtingsval. Rösträtten gäller för personer som på grund av studier tillfälligt bor utanför Färöarna, vilket för närvarande (13 november 2017) är sju personer enligt uppgift från Heilsu- og innlendismálaráðið. Antar man att alla dessa har färöiska som modersmål (jämför med det andra diagrammet ovan) skulle det något otillfredsställande svaret om antalet i Sverige som har färöiska som modersmål bli "förmodligen någonstans mellan 7 och 199 personer".

Siffrorna som diagrammet bygger på är över två år gamla och en av Parkvalls prognoser var att bland annat arabiska skulle öka kraftigt framöver, medan finska skulle minska kraftigt. Därför är det mycket möjligt att arabiska redan gått om finska som det näst vanligaste modersmålet i Sverige. Om arabiska nu ska räknas som ett språk vill säga; bland lingvister är det omdiskuterat då de olika varieteterna av arabiska skiljer sig så pass mycket åt att en talare från exempelvis Marrakech knappast skulle förstå en från Muskat. Samma brasklapp gäller också för kurdiska. På motsatt sätt räknas serbokroatiska ofta som fyra olika språk (bosniska, kroatiska, montenegrinska och serbiska), varav knappast något skulle kvala in på topptiolistan om man lyckades dela upp dem så också i statistiken.

FINLAND

Modersmål i Finland

Ytterligare ett diagram, motsvarande det blårödgröna ovan, men nu gällande Finland och baserat på siffror från Statistikcentralen från 2015:

Här visas att finska är modersmål för 4 865 628 finländare (88,7 % av befolkningen), medan svenska är modersmål för 290 161 (5,3 %). Övriga modersmål, däribland de erkända minoritetsspråken samiska, karelska och romani, talas av sammanlagt 6 %.

ÅLAND

Motsvarande cirkeldiagram för det självstyrande landskapet Åland (baserat på uppgifter från Ålands statistik- och utredningsbyrå från 2016) skulle se ut så här:

Modersmål på Åland

På Åland har alltså 25 597 personer svenska som modersmål (87,6 %), medan 1 365 har finska (4,7 %) och 2 252 har något annat språk (7,7 %).

Dessa tre blårödgröna diagram kan ligga till grund för många intressanta språkpolitiska diskussioner, bland annat om svenskans status som ett av de två nationalspråken i Finland jämfört med finskans status som nationellt minoritetsspråk i Sverige.

Nu säger ju givetvis inte antalet modersmålstalare allt om språkförhållanden i ett visst område. Lagstiftning, utbildningsväsende, kultur- och medieutbud, representation i gatubilden, historia, andraspråkskunskaper med mera bör också tas i beaktande. Till exempel uppger närmare hälften av alla finländare att de kan hålla ett samtal på svenska (44 % enligt Special Eurobarometer 386 från 2012, s. 21). Andelen som har så goda kunskaper i finska som andraspråk i Sverige är knappast mer än en procent.

DOMINERANDE SKOLSPRÅK

Engelska i Sverige

Inte heller den smala tårtbiten för engelska i det färgglada diagrammet ovan avslöjar vilken stark ställning det språket i själva verket har i Sverige. Engelska är det enda språk förutom svenska som behärskas av majoriteten av invånarna i landet.

I diagrammet nedan visas andelen av Sveriges befolkning som talar engelska som modersmål, som andraspråk respektive inte alls:

Motsvarande diagram för de övriga skolspråken tyska, franska och spanska skulle se ut så här:

diagram
Tyska, franska och spanska i Sverige

Tyska talas av var fjärde person i Sverige (ca 2,5 miljoner), franska av ca 900 000 personer och spanska av ca 480 000. Siffrorna återges i Sveriges språk i siffror och bygger på uppgifter från Special Eurobarometer 386 (2012).

På motsvarande sätt har danska språket en mycket starkare ställning på Färöarna än vad de lite drygt 3 % modersmålstalarna i diagrammet näst överst antyder. I och med att Färöarna inte är med i EU ingick inte de i Eurobarometer-undersökningen, så ett precis motsvarande diagram går inte att göra, men att danskan alltjämt spelar en viktig roll på ögruppen råder det inget tvivel om. Till exempel börjar färöiska skolbarn studera danska i tredjeklass, två år innan de börjar med engelska. I sin artikel Dansk på Færøerne og færødansk (2012) jämför Karoline Kühl danskans ställning på Färöarna med engelskans ställning i Danmark (som väl borde vara ungefär som engelskans ställning i Sverige). I Lars-Olof Delsings och Katarina Lundins studie Håller språket ihop Norden? (2005) var färöingarna också de enda som kunde ett annat skandinaviskt språk (danska) bättre än vad de kunde engelska. De färöiska ungdomarna i deras undersökning fick till och med bättre resultat på proven i danska än gymnasieeleverna i Köpenhamn!

SAMISKA

Slutligen ett diagram om Nordeuropas urspråk, de samiska språken. Enligt Ethnologue (återgiven på engelska Wikipedia ) finns det nio samiska språk som fortfarande har modersmålstalare i livet. Sammanlagt ska dessa språk talas av lite drygt 23 000 personer. Parkvall uppger ca 15 000–20 000 modersmålstalare, varav ungefär en fjärdedel i Sverige (Sveriges språk i siffror, s. 92). Hur dessa fördelar sig mellan de olika språken visas i cirkeln nedan (gjord utifrån Ethnologues siffror):

Samiska språk

Nordsamiska är det klart största och mest livskraftiga av de samiska språken med ca 20 000 talare. Därefter kommer lulesamiska med ca 1 500. Sydsamiska, skoltsamiska, enaresamiska och kildinsamiska (varav bara det första talas inom Sveriges gränser) har några hundra talare var. Umesamiska, pitesamiska och tersamiska med en handfull talare vardera syns knappt på diagrammet. Tyvärr är risken överhängande att i alla fall de tre under det här århundradet går samma öde till mötes som de numera utdöda språken akkalasamiska, kajanasamiska och kemisamiska.

Jag hoppas att folk kan ha nytta och nöje av den här sammanställningen på olika sätt och som sagt är det fritt fram att använda materialet i undervisningssyfte.

Källor

- Sveriges språk i siffror Parkvall, Mikael, Språkrådet och bokförlaget Morfem, 2016
- Statistikcentralen 2015
- Ålands statistik- och utredningsbyrå 2016
- Hagstova Føroya 2014
- Ethnologue 2015
- Special Eurobarometer 386 2012, s. 21
- Dansk på Færøerne og færødansk Kühl, Karoline 2012
- Håller språket ihop Norden? Delsing, Lars-Olof och Lundin, Katarina, studie 2005
- Sami languages Wikipedia
 
Joakim Lilljegren, Göteborg,
Fil.mag. i nordiska språk och bibliotekarie
 
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta
Hedersledamöterna Anna och Høgni i Nólsoy
06 nov 2023 Artiklar

  I början av 1960-talet kom den färöiske folkloristen Mortan Nolsöe (1924-1987) till Nólsoy för att...

Den iriska munken Dicuil berättelse om Färöarna
21 sep 2023 Artiklar

  Under senare åren har arkeologer påträffat bevis för att det har funnits bosättningar på Färöarna...

Med båt till Färöarna i mars?
13 apr 2022 Artiklar

  Lite tveksamma till en sjöresa i mars bokade min man och jag hösten 2021 en kort tur till Färöarna med...

Corona i Färöarna – en dagsrapport från 20 februari 2022
27 feb 2022 Artiklar

Färöarnas isolerade läge i Nordatlanten hjälpte föga när pandemin slog till i början av 2020. Detta är en enkel...

Sören Hallgren till minne
23 feb 2022 Artiklar

Fotograf Sören Hallgren, en stor vän av Västnorden har gått bort, saknad av många och inte minst av Samfundet...

Andrea Árting, en stor personlighet
16 jan 2022 Artiklar

En av den färöiska arbetarrörelsens frontfigurer under 40 år. Andrea Árting föddes den 23 december 1891 i Tórshavn....

Frimärksåret 2021 på Färöarna
14 dec 2021 Artiklar

Återigen har ett frimärksår blivit komplett på Färöarna, det 47:e året i ordning sedan premiären 1975. Sammanlagt har...

Min vän frimärksgravören Czeslaw Slania
29 nov 2021 Artiklar

Den 22 oktober 2021 var det hundra år sedan frimärksgravören Czeslaw Slania föddes. Jag, som formgivit en del förlagor...

Fångsten av atlantisk vitsiding i Skálafjørður 2021
19 sep 2021 Artiklar

Det har givetvis inte undgått någon som är intresserad av Färöarna att söndagen den 12 september 2021 drevs en...

Gunnar Hoydal - Nordenvän, författare och arkitekt
30 apr 2021 Artiklar

Den färöiske författaren, poeten och arkitekten Gunnar Hoydal var född 12 september 1941 i Köpenhamn och dog 15 mars...

Färöarna-Sverige, tidiga föredrag, kontakter och sammanträffanden. Hans Biskupsstøð, Vendela Lundmark, Ester Åkesson och Aina Cederblom
15 feb 2021 Artiklar

En av de få svenskar som i början av 1900-talet tog sig till Färöarna var läraren Ester Åkesson. Färöarna....

Frimärksåret på Färöarna 2020
26 nov 2020 Artiklar

Den samlade frimärksutgivningen på Färöarna 2020 visar på många intressanta aspekter av livet; historia, natur,...

Åsa Nyman – svensk etnolog som forskade om färöisk berättarkultur och folkliv
15 jul 2020 Artiklar

När jag höstterminen 1973 började läsa etnologi i Uppsala gjorde föreläsarna inte något större intryck på mig. Det...

Kapten Poul Nolsøe, britter i Göteborg och brittiska seglatser
15 maj 2020 Artiklar

För länge sedan fick jag av landsarkivarien Páll J. Nolsøe första bandet av hans stora Føroya Siglingarsøga, 1963. Då...

Anders Persson publicerar resedagbok från Färöarna 1969
07 mar 2020 Artiklar

  Sommaren 1969 for två unga studenter, Anders Persson och Lars Bern, från Uppsala till Färöarna. De...

När Fårbrevet överlämnades till Färöarna
06 feb 2020 Artiklar

Vid en högtidlig ceremoni i Tórshavn den 28 augusti 1990 lämnade dåvarande kulturministern Bengt Göransson över en...

Vänskap för livet
30 sep 2019 Artiklar

Jag och min vän Björn Sörensen knackade på, på hotell Nord i Viðareiði. Året var 1983 och vi hade tänkt tillbringa vår...

Blev öborna på Sandoy tillfrågade innan Färöarnas längsta tunnelbygge började ?
11 aug 2019 Artiklar

  Förord av Torbjörn Nyström. En dag i mitten av februari 2019 kom via hemsidan en förfrågan. Nej, det...

Gunnar Åkerblom, en av föreningens grundare, har gått bort
10 aug 2019 Artiklar

  Civiljägmästaren Gunnar Åkerblom 1925-2019 i Järvsö har gått bort. Samfundet Sverige-Färöarna minns honom...

Fågelfångarens son – en nära på sann berättelse
13 apr 2019 Artiklar

  Först manus - sedan bok Richard Hobert berättar för artikelförfattaren Hasse Christiansen bl.a. om...

Stormåsen flyger- Fågelfångarens son
26 mar 2019 Artiklar

  Boken Fågelfångarens son 2018 väcker en fråga om arv på Färöarna. Gásadalur Den färöiska bygden...

Tróndur Patursson, en sjöfarande konstnär, 75 år
13 mar 2019 Artiklar

  Samfundet Sverige-Färöarna gratulerar. Tróndur Patursson föddes den 1 mars 1944, en kvart efter brodern...

I ett färöiskt visthus
28 jan 2019 Artiklar

  På de karga, vindpiskade och isolerade öarna i Nordatlanten har färöingar i mer än tusen år kunnat trygga...

Lunnefångst på Färöarna
21 jan 2019 Artiklar

  Två vackert handgraverade frimärken som illustrerar traditionell lunnefångst gavs ut 2018. Gravören är...

Färöarnas frimärksutgivning 2018
30 dec 2018 Artiklar

  Årets frimärksutgivning koncentrerades till tre tillfällen samt ett ytterligare för de årliga...

Skuggbilder på svenska
19 okt 2018 Artiklar

  Många små milstolpar Nyligen har Ingun Christensens färöiska novellsamling Skuggamyndir kommit ut i min...

Skuggbilder – en anmälan
19 okt 2018 Artiklar

  Jag har blivit ombedd att skriva ner några tankar kring den svenska översättningen av novellsamlingen...

Färöisk dans i Dalarna
07 aug 2018 Artiklar

  NORDLEK är en stor folkdans- och spelmansstämma som anordnas var tredje år omväxlande i de nordiska...

Engelska kanoner på Färöarna
06 apr 2018 Artiklar

  Skansen åter besatt av engelsmän Till minne av andra världskriget har myndigheterna på Färöarna bevarat tre...

Äventyraren och visionären Sigert Patursson
28 mar 2018 Artiklar

  Vem var den bereste färöingen som i slutet på 1800-talet reste tur och retur till Sibirien ? I...

Snö, färöisk dans och slå tunna - En reseledares vecka på Färöarna 2018
08 mar 2018 Artiklar

Den traditionella tiden för ballad- eller kvaddansen på Färöarna börjar under julen och når sin kulmen i fastlagen....

Intryck från resa till Färöarna februari 2018
03 mar 2018 Artiklar

Färöarna om vintern En icke-balladnörd reser till Färöarna tillsammans med balladintresserad make – det låter som det...

Kráka – en kärleksförklaring
28 feb 2018 Artiklar

Det var kärlek vid första ögonkastet. Ja, jag vet. Det är en sjukt jobbig klyscha, men jag hittar inga andra ord för...

Frimärksåret 2017 på Färöarna
08 feb 2018 Artiklar

Den färöiska frimärksutgivningen 2017 fördelades på fyra utgivningstillfällen, två på våren och två på hösten. 27...

Under havsbotten investeras miljarder i Färöarnas största tunnelprojekt någonsin
27 jan 2018 Artiklar

Ungefär mitt emellan Danmark och Island ligger ögruppen Färöarna som består av 18 öar med en sammanlagd yta mindre än...

Nordisk språkstatistik- Illustrerad språksituation i Norden
03 dec 2017 Artiklar

Som gymnasiebibliotekarie brukar jag ibland vara ute i klasserna och undervisa om språk i Norden. Det gör jag inte...

Hållbar turism - en framtidsfråga för Färöarna
29 nov 2017 Artiklar

  För att utnyttja turismens kraft som en katalysator för positiv förändring, har FN utsett 2017 till det...

Att översätta från färöiska
11 nov 2017 Artiklar

  Under det senaste året har jag på spårvagnen till och från jobbet knåpat med att översätta en färöisk...

Om vikten av att försöka köpa svart bets en söndag
21 aug 2017 Artiklar

Från Färöarna till loppmarknad på Hötorget Från den tid då människor träffades på marknader och torg för att sälja...

Är det farligt att resa till Färöarna?
07 aug 2017 Artiklar

  Möt naturen med kunskap, omdöme och försiktighet Inte långt från idylliska och mycket populära byn...

På besök i världens navel
28 sep 2012 Artiklar

  Ingenstans är Norden en så påtaglig realitet som i Tórshavn Första kvällen i Tórshavn, efter...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.