Att grymhet mot djur väcker starka känslor är vi alla ense om, likaså att en del människor har svårt att acceptera jakt av vilda djur. Det är däremot svårt att förstå att vissa individer riktar ilska genom att skicka hatiska och hotfulla mejl till färöingar i förskingringen, och till vår förening, som att vi skulle bära kollektivt ansvar för den jakt på atlantisk vitsiding som ägde rum i Skálafjørður. Det vittnar om en märklig människosyn som vi har svårt att acceptera. Vi som skriver det här känner i likhet med flertalet färöingar och andra avsky för det som skedde.

Det har givetvis inte undgått någon som är intresserad av Färöarna att söndagen den 12 september 2021 drevs en osedvanligt stor flock av atlantisk vitsiding (Lagenorhynchus acutus) in i Skálafjørður på Eysturoy. Hela flocken, som omfattade 1428 småvalar, dödades av ett antal samlade personer.

Den hade drivits in i fjorden med hjälp av båtar och vattenmopeder. Själva dödandet, som normalt sker snabbt, och skall vara över på några minuter, för att inte orsaka onödigt lidande, drog dock ut på tiden och vittnar om oskicklighet och brist på planläggning hos de som deltog och ansvarade för att jakten överhuvudtaget ägde rum. Vittnen uppger att valar till och med sprattlade när de kastades upp på land.

Slakten väckte stort uppståndelse och dominerade nyhetsflödet i flera dagar. Den massiva kritiken mot slakten kom denna gång inte bara från omvärlden utan också på Färöarna väckte den avsky. Färöingar i förskingringen utsattes för hatmejl och gjordes ansvariga för något de i allmänhet fördömde.
Såväl öbor som utomstående var eniga i sin kritik. Avståndstagandet var massivt och jakten kritiserades för att ha varit opåkallad och på många sätt också oetisk. Vad hände och hur reagerade färöingarna på jakten, som sannolikt var den största slakt på atlantiska vitsidingar som överhuvudtaget ägt rum. Varför var det så många valar i flocken? Vilka följder kan denna jakt få för Färöarnas anseende runt om i världen?

Nordatlantisk art

Vitsiding är en liten valart som lever över ett vidsträckt område i norra Atlanten och som vandrar långa distanser. Det är en social småval, 2–2,7 m lång, vilken uppträder i flockar om en handfull djur upp till några hundra individer. Den lever på makrill, lodda, sill, torskfiskar och bläckfisk. Normalt håller den till i ytvattnet och dyker inte särskilt djupt. Hur stor den sammantagna populationen av arten i Atlanten är oklar, men bara på den amerikanska sidan beräknas det sammantaget finnas minst 300 000 vitsidingar. Ytterligare 120 000 uppträder sommartid i Saint Lawrenceviken i norra Kanada.

Samarbetsorganisationen Small Cetacean Abundance in the North Sea and Adjacent Waters (SCANS) har försökt beräkna beståndet i östra Atlanten, men inte lyckats producera några tillförlitliga siffror. Arten anträffas regelbundet inom ett område som sträcker sig från brittiska öarna, till Island, Norge och Grönland, men också i Nordsjön, Skagerack och Kattegatt. Vitsiding påträffas ibland längs svenska kusten. Arten uppfattas på inget sätt hotad och den lilla jakt som sker på Färöarna anses inte påverka beståndet av atlantisk vitsiding. Internationella naturvårdsunionen (IUCN) klassificerar världspopulationen som ”livskraftig”.

Fångst av vitsiding

Den atlantiska vitsidingen har tidigare varit föremål för jakt inom hela sitt utbredningsområde, men det har successivt upphört till följd av attitydförändringar hos kustbefolkningen och lokala fridlysningsbestämmelser. Länge jagades den i Trinity Bay i Newfoundland, lokalt benämnd jumper (vilket motsvarar den färöiska benämningen springari och kommer av dess beteende), tillsammans med grindvalar. Kanada förbjöd emellertid valjakt 1972. I Norge jagades den förr med nät och harpun. Även på sydvästra Grönland var den tidigare föremål för jakt. Årligen dödas också vitsidingar genom att de fastnar i pelagiska trålar eller garn som lagts ut för fiske, exempelvis i Storbritannien och Irland.

De senaste årtiondena är det bara färöingar som fortsätter med jakten på arten. En detaljerad historik med detaljerade statistiska uppgifter om fångsten 1872–2008, sammanställd av Dorete Bloch och Bjarni Mikkelsen, publicerades i den vetenskapliga tidskriften Fróðskaparrit 2009 och kan läsas som PDF här (900 KB). Fångststatistiken visar att varje år dödas några få flockar om sammantaget några hundra individer på Färöarna. Vanligast är jakten på Suðuroy. Vissa år fångas överhuvudtaget inga vitsidingar. Köttet betraktas som gott och av många överlägset grindval. Däremot råder det delade meningar om späcket.

Det bör understrykas att den färöiska jakten på atlantisk vitsiding vare sig bryter mot nationell eller internationell lagstiftning. Färöiska grindamän är tillåtna att jaga flera olika små tandvalsarter, även om grindvalen är den dominerande. Däremot har många ifrågasatt det etiskt lämpliga eller opinionsmässigt förnuftiga i att fånga andra arter än grindval. Under många år har Färöarna kämpat för att få acceptans för grindvalsjakten, och tycker sig ha fått internationell förståelse för den. Lokalt är grindvalsjakten okontroversiell.

Skálafjørður i september 2021

När det gått bud om att en flock vitsidingar observerats åkte en rad båtar ut för att jaga den. Flocken befann sig långt ut och drevet pågick länge. Det långa drivandet är förmodligen anledningen till att flocken blev så stor, menar några. Normalt uppträder inte arten i flockar av det omfånget. Man samlade helt enkelt in flera flockar av vitsidingar, som befann sig i närheten, i samma drev. När flocken var så stor, skulle drevet ha avbrutits, menar kritikerna. Istället fortsatte man att driva valarna och det tog mycket lång tid att få in den i botten av Färöarnas största fjord. Djuren stressades under flera timmar och det ses av många som oetiskt. I efterhand påstår de ansvariga att de skattade att flocken bestod enbart av 200 djur, men det är svårt att tro att de kunde göra en sådan stor missberäkning.

Myndigheterna har framhållit att flocken var flera gånger större än under tidigare jakter, vilket ledde till ”stora svårigheter” när den väl nådde land. Det kan jämföras med att 2019 dödades tio vitsidingar, år 2020 var antalet 35. Nu bestod den indrivna flocken av över 1 400 djur. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt många licensierade grindamän på stranden för att ta emot flocken. Däremot stod ett stort antal åskådare som filmade och fotograferade. För att få vara med och döda en val måste man ha gått igenom en kurs så att djuren kan dödas så snabbt som möjligt. På grund av flockens storlek var det inte rimligt att kunna slakta dem på så kort tid som reglerna stipulerar. Flocken skulle inte ha drivits in i fjorden utan ha släppts. Själva dödandet har också fått kritik. Allt för många valar blev liggande på stranden innan de dödades. Mängden valar innebar att de inbegripna grindamännen visade prov på oskicklighet och enligt rapporter kastades djur som ännu inte dött upp på land. Många har också ifrågasatt om det är rimligt att så mycket kött skulle kunna tas tillvara.

Reaktionen

Kritiken lät inte vänta på sig. Den internationella opinionen blev hätsk och engelsk- och tyskspråkiga tidningar fylldes av negativa kommentarer. ”Ett nytt rekord i mänskligt barbari”, skrev exempelvis österrikiska Heute den 16 september. Aktivistorganisationen Sea Shepherd publicerade blodiga bilder, och starkt kritiska rapporter, som anammades av internationell media och djurrättsorganisationer.

Men, denna gång kom kritiken ej enbart från utlandet, utan också hemmaopinionen vände sig mot slakten, som man uppfattade som omotiverad och oskicklig. Den färöiske stortingsledamoten i Köpenhamn Sjúrður Skaale uppgav i intervju för Danmarks Radio att flocken hade varit absolut för stor, och att det var för få personer på stranden som kunde ta emot den. Det var därför inte möjligt att slakta djuren på ett rimligt sätt. Han fick genast medhåll från flera ledande politiker på Färöarna. Edmund Joensen menade att det måste till en lagändring som förbjuder att vitsidingar drivs in för att slaktas.

Färöisk radio lät omgående göra en opinionsundersökning och kunde konstatera att över 50 procent av befolkningen ville att jakt på vitsiding skulle förbjudas, medan bara 30 procent ville att det skulle vara tillåtet.

Det är intressant att ingen tycks vilja ta på sig ansvaret för att drevet överhuvudtaget ägde rum, än mindre för att själva avlivandet skedde så oskickligt. Till och med förutvarande och nuvarande ordförandena i Grindamannafelagið Hans Jacob Hermansen och Ólavur Sjúrðarberg ställde sig kritiska. Ólavur uppgav i en intervju med BBC att fångsten var ”ett stort misstag”. En så stor flock på över tusen djur kräver också att det finns licensierade grindamän, det vill säga vuxna personer, som fått utbildning att avliva valar, tillstädes. Det gjorde det inte och då skall drivandet avbrytas och flocken släppas. Varför det inte skedde vill ingen ta ansvar för.

Den enda som i media uttryckligen avvisat kritiken är märkligt nog ministern för fiskeriärenden (fiskimálaráðharrin), Jacob Vestergaard, som emellertid inte är känd för att uttrycka sig nyanserat eller med någon retorisk skärpa.

Färöiska politiker och tjänstemän har fått ta emot en massiv kritik via telefon och mejl. Nu står Färöarnas internationella rykte på spel. Många inser att Färöarna är ett fiskeexporterande land och att ekonomin är beroende av att människor i andra länder köper deras varor och äter deras fisk. En bojkott skulle vara förödande för landet. Dessutom har turismen vuxit enormt de senaste åren. Om den skall kunna återupptas igen när pandemin planat ut, måste varumärket vara positivt. Samtidigt har den inhemska opinionen inte varit nådig. Många vill förbjuda jakten på vitsiding och även om den, bortsett från excesserna i Skálafjørður, varit obetydlig och måste ses som hållbar, har man nu kommit till en punkt där man får börja omvärdera den, något som lagmannen Bárður á Steig Nielsen framhållit i ett uttalande. Opinionen är också enig, visar undersökningar. Befolkningen vill ha kvar grindvalsjakten, men är villiga att släppa jakten på vitsiding, som man inte heller uppfattar som en del av traditionen på samma sätt.

Avståndstaganden för jakten på vitsiding i september 2021, bland en stor del av landets befolkning, kommer sannolikt att leda till ett paradigmskifte på Färöarna. Även om grindvalsjakten fortsatt har stort folkligt stöd så vittnar den senaste tidens händelser om att fångsten på vitsiding inte längre är försvarbar. Det återstår att se om politikerna visar sig vilja omsätta detta också i handling. Regeringen är uppenbarligen inte helt enig i sin uppfattning.

Hat mot färöingar i exil

Att grymhet mot djur väcker starka känslor är vi alla ense om, likaså att en del människor har svårt att acceptera jakt av vilda djur. Det är däremot svårt att förstå att vissa individer riktar ilska genom att skicka hatiska och hotfulla mejl till färöingar i förskingringen, och till vår förening, som att vi skulle bära kollektivt ansvar för den jakt på atlantisk vitsiding som ägde rum i Skálafjørður. Det vittnar om en märklig människosyn som vi har svårt att acceptera. Vi som skriver det här känner i likhet med flertalet färöingar och andra avsky för det som skedde i Skálafjørður den 12 september 2021.

 

Referenser

  • Dorete Bloch & Bjarni Mikkelsen, 2009: ”Catch history and distribution of white-sided dolphin (Lagenorhynchus acutus) of the Faroe Islands/Veiðisøga og útbreiðsla av skjórutum springara (Lagenorhynchus acutus) í Føroyum”, Fróðskaparrit, 57 sid. 190–198. Länk till PDF online
  • R. R. Reeves, C. Smeenk, L. R. Brownell & C. C. Kinze, “Atlantic White-sided Dolphin - Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)”, i: Sam H. Ridgeway & Richard Harrison (eds), Handbook of Marine Mammals vol. 6. San Diego: Academic Press, 1999, sid. 31–56.
  • Sigurður Ægisson, Jón Ásgeir í Aðaldal & Jón Baldur Hliðberg , 1997 : Icelandic Whales: Past and Present. Reykjavík: Forlagið.

 
 
Osva Olsen, Uppsala
 
Kommentarer eller frågor på artikeln? Skriv och berätta
Hedersledamöterna Anna och Høgni i Nólsoy
06 nov 2023 Artiklar

  I början av 1960-talet kom den färöiske folkloristen Mortan Nolsöe (1924-1987) till Nólsoy för att...

Den iriska munken Dicuil berättelse om Färöarna
21 sep 2023 Artiklar

  Under senare åren har arkeologer påträffat bevis för att det har funnits bosättningar på Färöarna...

Med båt till Färöarna i mars?
13 apr 2022 Artiklar

  Lite tveksamma till en sjöresa i mars bokade min man och jag hösten 2021 en kort tur till Färöarna med...

Corona i Färöarna – en dagsrapport från 20 februari 2022
27 feb 2022 Artiklar

Färöarnas isolerade läge i Nordatlanten hjälpte föga när pandemin slog till i början av 2020. Detta är en enkel...

Sören Hallgren till minne
23 feb 2022 Artiklar

Fotograf Sören Hallgren, en stor vän av Västnorden har gått bort, saknad av många och inte minst av Samfundet...

Andrea Árting, en stor personlighet
16 jan 2022 Artiklar

En av den färöiska arbetarrörelsens frontfigurer under 40 år. Andrea Árting föddes den 23 december 1891 i Tórshavn....

Frimärksåret 2021 på Färöarna
14 dec 2021 Artiklar

Återigen har ett frimärksår blivit komplett på Färöarna, det 47:e året i ordning sedan premiären 1975. Sammanlagt har...

Min vän frimärksgravören Czeslaw Slania
29 nov 2021 Artiklar

Den 22 oktober 2021 var det hundra år sedan frimärksgravören Czeslaw Slania föddes. Jag, som formgivit en del förlagor...

Fångsten av atlantisk vitsiding i Skálafjørður 2021
19 sep 2021 Artiklar

Det har givetvis inte undgått någon som är intresserad av Färöarna att söndagen den 12 september 2021 drevs en...

Gunnar Hoydal - Nordenvän, författare och arkitekt
30 apr 2021 Artiklar

Den färöiske författaren, poeten och arkitekten Gunnar Hoydal var född 12 september 1941 i Köpenhamn och dog 15 mars...

Färöarna-Sverige, tidiga föredrag, kontakter och sammanträffanden. Hans Biskupsstøð, Vendela Lundmark, Ester Åkesson och Aina Cederblom
15 feb 2021 Artiklar

En av de få svenskar som i början av 1900-talet tog sig till Färöarna var läraren Ester Åkesson. Färöarna....

Frimärksåret på Färöarna 2020
26 nov 2020 Artiklar

Den samlade frimärksutgivningen på Färöarna 2020 visar på många intressanta aspekter av livet; historia, natur,...

Åsa Nyman – svensk etnolog som forskade om färöisk berättarkultur och folkliv
15 jul 2020 Artiklar

När jag höstterminen 1973 började läsa etnologi i Uppsala gjorde föreläsarna inte något större intryck på mig. Det...

Kapten Poul Nolsøe, britter i Göteborg och brittiska seglatser
15 maj 2020 Artiklar

För länge sedan fick jag av landsarkivarien Páll J. Nolsøe första bandet av hans stora Føroya Siglingarsøga, 1963. Då...

Anders Persson publicerar resedagbok från Färöarna 1969
07 mar 2020 Artiklar

  Sommaren 1969 for två unga studenter, Anders Persson och Lars Bern, från Uppsala till Färöarna. De...

När Fårbrevet överlämnades till Färöarna
06 feb 2020 Artiklar

Vid en högtidlig ceremoni i Tórshavn den 28 augusti 1990 lämnade dåvarande kulturministern Bengt Göransson över en...

Vänskap för livet
30 sep 2019 Artiklar

Jag och min vän Björn Sörensen knackade på, på hotell Nord i Viðareiði. Året var 1983 och vi hade tänkt tillbringa vår...

Blev öborna på Sandoy tillfrågade innan Färöarnas längsta tunnelbygge började ?
11 aug 2019 Artiklar

  Förord av Torbjörn Nyström. En dag i mitten av februari 2019 kom via hemsidan en förfrågan. Nej, det...

Gunnar Åkerblom, en av föreningens grundare, har gått bort
10 aug 2019 Artiklar

  Civiljägmästaren Gunnar Åkerblom 1925-2019 i Järvsö har gått bort. Samfundet Sverige-Färöarna minns honom...

Fågelfångarens son – en nära på sann berättelse
13 apr 2019 Artiklar

  Först manus - sedan bok Richard Hobert berättar för artikelförfattaren Hasse Christiansen bl.a. om...

Stormåsen flyger- Fågelfångarens son
26 mar 2019 Artiklar

  Boken Fågelfångarens son 2018 väcker en fråga om arv på Färöarna. Gásadalur Den färöiska bygden...

Tróndur Patursson, en sjöfarande konstnär, 75 år
13 mar 2019 Artiklar

  Samfundet Sverige-Färöarna gratulerar. Tróndur Patursson föddes den 1 mars 1944, en kvart efter brodern...

I ett färöiskt visthus
28 jan 2019 Artiklar

  På de karga, vindpiskade och isolerade öarna i Nordatlanten har färöingar i mer än tusen år kunnat trygga...

Lunnefångst på Färöarna
21 jan 2019 Artiklar

  Två vackert handgraverade frimärken som illustrerar traditionell lunnefångst gavs ut 2018. Gravören är...

Färöarnas frimärksutgivning 2018
30 dec 2018 Artiklar

  Årets frimärksutgivning koncentrerades till tre tillfällen samt ett ytterligare för de årliga...

Skuggbilder på svenska
19 okt 2018 Artiklar

  Många små milstolpar Nyligen har Ingun Christensens färöiska novellsamling Skuggamyndir kommit ut i min...

Skuggbilder – en anmälan
19 okt 2018 Artiklar

  Jag har blivit ombedd att skriva ner några tankar kring den svenska översättningen av novellsamlingen...

Färöisk dans i Dalarna
07 aug 2018 Artiklar

  NORDLEK är en stor folkdans- och spelmansstämma som anordnas var tredje år omväxlande i de nordiska...

Engelska kanoner på Färöarna
06 apr 2018 Artiklar

  Skansen åter besatt av engelsmän Till minne av andra världskriget har myndigheterna på Färöarna bevarat tre...

Äventyraren och visionären Sigert Patursson
28 mar 2018 Artiklar

  Vem var den bereste färöingen som i slutet på 1800-talet reste tur och retur till Sibirien ? I...

Snö, färöisk dans och slå tunna - En reseledares vecka på Färöarna 2018
08 mar 2018 Artiklar

Den traditionella tiden för ballad- eller kvaddansen på Färöarna börjar under julen och når sin kulmen i fastlagen....

Intryck från resa till Färöarna februari 2018
03 mar 2018 Artiklar

Färöarna om vintern En icke-balladnörd reser till Färöarna tillsammans med balladintresserad make – det låter som det...

Kráka – en kärleksförklaring
28 feb 2018 Artiklar

Det var kärlek vid första ögonkastet. Ja, jag vet. Det är en sjukt jobbig klyscha, men jag hittar inga andra ord för...

Frimärksåret 2017 på Färöarna
08 feb 2018 Artiklar

Den färöiska frimärksutgivningen 2017 fördelades på fyra utgivningstillfällen, två på våren och två på hösten. 27...

Under havsbotten investeras miljarder i Färöarnas största tunnelprojekt någonsin
27 jan 2018 Artiklar

Ungefär mitt emellan Danmark och Island ligger ögruppen Färöarna som består av 18 öar med en sammanlagd yta mindre än...

Nordisk språkstatistik- Illustrerad språksituation i Norden
03 dec 2017 Artiklar

Som gymnasiebibliotekarie brukar jag ibland vara ute i klasserna och undervisa om språk i Norden. Det gör jag inte...

Hållbar turism - en framtidsfråga för Färöarna
29 nov 2017 Artiklar

  För att utnyttja turismens kraft som en katalysator för positiv förändring, har FN utsett 2017 till det...

Att översätta från färöiska
11 nov 2017 Artiklar

  Under det senaste året har jag på spårvagnen till och från jobbet knåpat med att översätta en färöisk...

Om vikten av att försöka köpa svart bets en söndag
21 aug 2017 Artiklar

Från Färöarna till loppmarknad på Hötorget Från den tid då människor träffades på marknader och torg för att sälja...

Är det farligt att resa till Färöarna?
07 aug 2017 Artiklar

  Möt naturen med kunskap, omdöme och försiktighet Inte långt från idylliska och mycket populära byn...

På besök i världens navel
28 sep 2012 Artiklar

  Ingenstans är Norden en så påtaglig realitet som i Tórshavn Första kvällen i Tórshavn, efter...

Samfundet Sverige-Färöarna

Samfundet Sverige-Färöarna
c/o Bengtsson
Siargatan 11 5 tr
SE-118 27 STOCKHOLM
Sverige

+46  7 30 49 69 56
post@samfundet-sverige-faroarna.se

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.