STADGAR

för Samfundet Sverige-Färöarna

 

Ändamål

§ 1

Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål

 • att i Sverige sprida kännedom om Färöarnas natur och kultur, litteratur, språk, konst, musik, folkseder, historia, samhällsliv, näringsliv och
 • att främja personliga kontakter och stimulera kulturellt utbyte mellan Färöarna och Sverige.

 

 

Säte

§ 2

Samfundets styrelse har sitt säte i Stockholm.

 

 

Medlemskap

§ 3

Medlem i Samfundet är

 1. enskild medlem, som vill främja Samfundets syften.
  Enskild medlem erlägger årsavgift.
 2. hedersledamot, som kallas av Samfundet efter enhälligt beslut av styrelsen. Hedersledamot är befriad från årsavgift.
 3. Stödjande medlem (korporation) efter beslut av styrelsen. Stödjande medlems årsavgift är lägst fyra gånger årsavgiften för enskild medlem.

 

 

Årsavgift

§ 4 

Årsavgiftens storlek bestäms på årsmötet med giltighet tills nytt beslut fattas. Härvid gäller enkel majoritet.

 

 

Styrelse

§ 5

Samfundets angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse på minst sju och högst nio ledamöter. Ordförande väljs för ett år i sänder. Övriga ledamöter väljs på två år, varvid halva antalet väljs udda årtal, halva antalet jämna årtal. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Består styrelsen av sju ledamöter krävs minst fyra närvarande för beslutsmässighet. Ingår åtta eller nio ledamöter i styrelsen är den beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Kallelse skall utgå till samtliga ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamöterna.

 

 

Firma

§ 6

Samfundets firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem bland styrelsens ledamöter som styrelsen utser därtill.

 

 

Revision

§ 7

För granskning av styrelsens förvaltning och Samfundets räkenskaper utser årsmötet två revisorer och två suppleanter för dem.

Arvode utgår inte till revisorerna.

 

 

Arbetsår och årsmöte

§ 8

Samfundets arbetsår utgör kalenderåret. Årsmötet hålles före mars månads utgång.

 

 

Rösträtt

§ 9

Enskild medlem som erlagt årsavgift har rösträtt till och med årsmötet närmastföljande kalenderår. Hedersledamot har rösträtt. Rösträtt må utövas med egen röst jämte högst tre, av vardera två personer bevittnade fullmakter.

 

 

Ändring av stadgar

§ 10

Beslut om ändring av stadgarna är giltig om det fattas på årsmöte och biträds av minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmarna.

Förslag till stadgeändring skall medfölja kallelse till årsmötet.

 

 

Upplösning av Samfundet

§ 11

Beslut om Samfundets upplösning samt beslut om överlämnande av Samfundets tillgångar skall för att vara giltigt fattas med 3/4 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. I kallelsen till dessa årsmöten skall anges, att förslag om Samfundets upplösning kommer att behandlas. Upplöses Samfundet, skall dess tillgångar överlämnas till någon verksamhet, som står Samfundets syften nära.

Denna paragraf kan inte upphävas genom tillämpning av § 10.

 

 

 

 

Om oss

 • Samfundets historik

  Samfundets historik

      Vår historia - Liten förening med stora ambitioner -     Samfundet Sverige-Färöarna, en kort historik Färöarna - ett okänt land Läs mer
 • Samfundets styrelse

  Samfundets styrelse

      Styrelse     Medlemmarna i Samfundet Sverige-Färöarna valde på årsmötet den 16 mars 2017 ny styrelse.   Ordförande Läs mer
 • Stadgar

  Stadgar

        STADGAR för Samfundet Sverige-Färöarna   Ändamål § 1 Samfundet Sverige-Färöarna är en ideell förening som har till ändamål Läs mer
 • Försäljning

  Försäljning

    Köp böcker till reducerade priser   Här kan du se vilka böcker Samfundet har till försäljning. För att göra Läs mer
 • 1

  Logga in

Inloggning för medlemmar.
Inte registrerad ?
Klicka på "Skapa inloggning" nedan.